PRIVACY STATEMENT VAN NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR HYPOTHECAIR KREDIET TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

 1. Onze privacyverklaring
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (afgekort: NMHK) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten. NMHK engageert zich om (uw) persoonsgegevens op wettelijke, correcte en transparante wijze te verwerken en dit conform het reglement 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Wij willen u dan ook op een heldere manier uitleggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken. “Wij” zijn NMHK NV, een onderneming erkend door de FSMA voor kredietbemiddeling op vlak van hypothecaire leningen en consumentenkredieten. NMHK bemiddelt ook in kredieten aan ondernemingen. NMHK NV is tevens erkend als verzekeringsmakelaar onder het nummer A 43.455. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd in de Kunstlaan 56 Verdiep 4C, 1000 Brussel.
Deze privacyverklaring is bedoeld om u – in uw hoedanigheid van klant, mogelijke klant, bezoeker van onze website of elke andere persoon die ons contacteert- op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken.
De verklaring is van toepassing op de volgende personen:
 • Alle voormalige, bestaande en potentiële klanten van NMHK;
 • Iedereen die betrokken is bij een transactie met NMHK, zowel voor u persoonlijk of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een manager van een bedrijf, tussenpersoon, wettelijk vertegenwoordiger of operationeel medewerker);
 • Personen die geen klant zijn van NMHK, zoals begunstigden van betalingen of de contactpersonen van zakelijke klanten.

2.Verwerking van de persoonsgegevens

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen.
 • Een directe identificatie is mogelijk via persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, geboortedatum, uw rijksregisternummer, uw e-mail; uw telefoonnummer,…
 • Een indirecte identificatie is mogelijk op basis van informatie die ons toelaat u te identificeren door koppeling van deze info aan andere informatie. Het nummer van uw kredietcontract is op zich geen persoonsgegeven, maar wordt het wel wanneer het nummer gelinkt wordt met uw naam.
Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, wijzigen, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.
U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:
 • Een formulier (online) invult;
 • Een contract ondertekent;
 • Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.
  1. Welke gegevens verzamelen we ?
Volgende       persoonsgegevens      worden       gewoonlijk verzameld :
 • Identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum,    geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat;
 • Financiële gegevens, zoals facturen, creditnota’s, lopende financiële verbintenissen, loonstrookjes, betaalgedrag, de waarde van uw onroerende goederen of andere vermogensbestanddelen, uw krediethistoriek en leencapaciteit, of u bij een kredietcentrale bent geregistreerd, uw betalingsachterstanden;
 • Socio-demografische gegevens, zoals of u getrouwd bent of kinderen heeft;
 • Gegevens over online gedrag en voorkeuren, zoals het IP-adres van uw mobiele apparaat of uw computer en de pagina’s die u op de website van NMHK bezoekt;
 • Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u telefonisch met ons contact opneemt of via onze website (wanneer u online een enquête invult) ;
 • Audiovisuele gegevens, zoals opnames van telefoongesprekken met ons call center.
 
We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij publieke bronnen zoals de kruispuntbank voor ondernemingen, het handelsregister of de media. Verder maken we gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door derden.
 1. Bijzondere persoonsgegevens
We leggen geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, uw seksuele geaardheid,..
Wij verwerken gevoelige gegevens enkel in uitzonderlijke omstandigheden, bijv. wanneer ze blijken uit de gegevens die de betrokken natuurlijke persoon identificeren (voornamelijk uw naam, voornaam, adres en nationaliteit) of indien deze gegevens bekomen worden n.a.v. de toekenning of het beheer van uw krediet (bijv. een krediet aangegaan om genoten gezondheidszorg terug te betalen).
 1. Gegevens over kinderen
We verzamelen alleen informatie over kinderen als zij een product van NMHK gebruiken of als u ons informatie geeft over uw kinderen in combinatie met een product dat u afneemt.
 1. Wie is betrokken partij bij de verwerking van persoonsgegevens ?
Wij verwerken persoonsgegevens van particulieren of rechtspersonen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of mogelijks zullen hebben.
Dergelijke gegevens kunnen in het bijzonder betrekking hebben op :
 • klanten en hun vertegenwoordigers of begunstigden
 • mogelijke klanten die interesse tonen voor onze producten en diensten elke mogelijke persoon gelinkt aan een rechtspersoon, zoals een vertegenwoordiger van een onderneming of een vereniging zonder winstoogmerk.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens onder meer wanneer u een krediet aanvraagt, onze website bezoekt of meedoet aan een bevraging. Deze gegevens hebben betrekking op u als individu of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon.
Wij gebruiken eveneens de persoonsgegevens van derden, bijv. personen die geen klant zijn, maar die een relatie onderhouden met de klant in het kader van een functie, een voorrecht of een bijzondere titel.
Enkele voorbeelden :
 • Wettelijke vertegenwoordigers (bijv. volmacht)
 • Uiteindelijke begunstigden (UBO)
 • Schuldeisers van de klant (bijv. als gevolg van een faillissement)
 • Personen die zich persoonlijk borg stellen
 • Aandeelhouders van de onderneming in hun hoedanigheid van natuurlijk persoon
 • Statutaire vertegenwoordigers
 • Management of personen aangeduid als contactpersoon voor een professionele klant
  1. Wat doen we met uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor één van de volgende wettelijke doeleinden:
 • Om met u een contract af te sluiten en uit te voeren;
 • Om voor u te bemiddelen voor een krediet bij de desbetreffende kredietgever;
 • Om voor u te bemiddelen voor een verzekering bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor onze legitieme zakelijke belangen. Deze gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om goede relaties te onderhouden met alle klanten en andere betrokken partijen, om fraude te voorkomen en te bestrijden en om de beveiliging van uw transacties via NMHK te handhaven;
 • Wanneer we uw toestemming hebben  ontvangen. U kan op elk moment deze toestemming terug intrekken.
We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:
 • Administratie – wanneer u klant wenst te worden, zijn we wettelijk verplicht persoonsgegevens te verzamelen om uw identiteit te kunnen vaststellen (zoals een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of andere stukken) en om te bepalen of u al dan niet klant kan worden bij ons. We hebben ook uw adres of telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen.
 • Levering van producten en diensten – we gebruiken informatie over u om te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten en diensten, bijvoorbeeld een hypotheek.
 • Beheer van klantrelaties – we kunnen u vragen wat u van onze producten en diensten vindt en deze informatie delen met bepaalde medewerkers teneinde ons aanbod te verbeteren. Ook kunnen we aantekeningen gebruiken gemaakt naar aanleiding van gesprekken die we online, per telefoon of persoonlijk met u voeren om producten en diensten aangepast aan uw situatie voor te stellen.
 • Analyse van kredietrisico en -gedrag – bijvoorbeeld om te bepalen of u in staat bent een lening terug te betalen, passen we specifieke statistische risicomodellen toe op uw persoonsgegevens.
 • Gepersonaliseerde marketing gebaseerd op profilering – met uw toestemming kunnen we op basis van uw persoonlijk profiel brieven of e-mails sturen met een aanbod van een product of dienst of u een dergelijk aanbod laten zien wanneer u zich op onze website aanmeldt. U kan op elk moment aangeven zulke persoonlijke aanbiedingen niet langer te willen ontvangen.

·Aanbieden van passende producten en diensten

wanneer u onze website bezoekt, met onze klantendienst belt of een kredietbemiddelaar waarmee we samenwerken, bezoekt, verzamelen we informatie over u. We analyseren deze informatie om te bepalen welke noden u heeft en welke producten en diensten hier mogelijks aan kunnen beantwoorden. We bekijken of specifieke financiële producten of diensten relevant kunnen zijn voor u op belangrijke momenten in uw leven, zoals bij de de geboorte van een kind, de aankoop van een huis of de start van uw eerste baan. We bepalen uw interesses op basis van simulaties waaraan u deelneemt op onze website.
 • Verbetering en ontwikkeling van producten en diensten – dankzij analyses over de manier waarop u onze producten en diensten gebruikt, kunnen we u beter begrijpen en komen we erachter hoe we ons kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld:
  • We analyseren het resultaat van onze marketingactiviteiten om te meten hoe doeltreffend en hoe relevant onze acties zijn.
  • We kunnen soms gebruikmaken van geautomatiseerde processen om uw persoonsgegevens te analyseren. Zo gebruiken we een algoritme om sneller te kunnen beslissen over kredieten en hypotheken.
 • Voorkomen en herkennen van fraude en gegevensbeveiliging – we hebben de plicht om uw persoonsgegevens te beschermen en eventuele inbreuken op de beveiliging ervan te voorkomen, detecteren en beperken. We zijn ook verplicht transacties te screenen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de wet- en regelgeving tegen witwassen, financiering van terrorisme en belastingfraude.
  • We kunnen uw persoonsgegevens verwerken met als doel u en uw financiële bezittingen te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, bijvoorbeeld als u slachtoffer bent geworden van identiteitsdiefstal, van hacking of als iemand anders uw persoonsgegevens in handen heeft gekregen.
  • We kunnen bepaalde gegevens over u gebruiken voor het opmaken van profielen (bijvoorbeeld naam, rekeningnummer, leeftijd, nationaliteit, IP-adres enzovoort) om bepaalde criminele activiteiten vlug en efficiënt te herkennen en de persoon die erachter zit te achterhalen.
 • Interne en externe rapportering – we verwerken uw gegevens voor onze kredietactiviteiten en om ons management te helpen betere beslissingen te nemen over onze activiteiten en diensten. Dit doen we ook in het kader van een reeks wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de fiscale-, kredietwetgeving en de wetgeving tegen witwassen).

3.Hoe beheren wij uw persoonsgegevens ?

 1. Wij respecteren het wettelijk kader inzake de bescherming van de persoonsgegevens
Onze reputatie op vlak van integriteit en het respect voor de persoonlijke levenssfeer  van onze klanten zijn voor ons  van cruciaal belang. Wij doen er alles aan om ons in regel te stellen met de Belgische wet inzake de gegevensbescherming, evenals de uitvoering ervan zoals opgevolgd door de Gegevensbeschermgsautoriteit. Wij waken er ook over dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk beheerd worden.
Conform de geldende wet- en regelgeving nemen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen (bijv. procedures, IT-beveiliging,…) zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt tegen verlies of  tegen verstrekking per ongeluk aan onbevoegde personen. Wij voorzien eveneens contractuele bepalingen met de partijen die tussenkomen in de verwerking van uw persoonsgegevens of de partijen aan wie wij uw gegevens meedelen.
 1. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens ?
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld van zodra u klant wordt, wanneer u zich inschrijft op onze online diensten, een formulier online invult, een contract bij ons tekent, één van onze diensten of producten onderschrijft of wanneer u ons contacteert via onze verschillende kanalen.

4.Met wie delen wij uw gegevens en waarom ?

Wij behandelen uw persoonsgegevens met de grootste zorg en delen enkel de nooodzakelijke gegevens om u de beste diensten te kunnen aanbieden.
Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, onder andere om terrorisme tegen te gaan, witwaspraktijken of buitensporige schuldenlasten te voorkomen.
 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, wanneer er een wettelijke verplichting is om te communiceren/informatie vrij te geven mbt de klant;
 • Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers, rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage of bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om hebben verzocht;
 • Curators, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, notarissen, bijvoorbeeld bij de verlening van een hypotheek, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsrevisoren.
Kredietgevers
Om onze opdracht als kredietbemiddelaar te kunnen uitvoeren delen wij uw gegevens met de kredietgevers die op basis van uw behoeften geschikt zijn om mogelijks een krediet aan u te verlenen.
Verzekeringsmaatschappijen
Om onze opdracht als verzekeringstussenpersoon te kunnen uitvoeren delen wij uw gegevens met de verzekeringsmaatschappijen die op basis van uw behoeften geschikt zijn om u een verzekering aan te bieden.
Dienstverleners
Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor hun specifieke opdracht in het belang van NMHK. Dienstverleners helpen ons onder meer door:
 • Internettools en web applicaties te ontwerpen en te onderhouden;
 • Marketingactiviteiten,              evenementen             of communicatie met klanten te verzorgen;
 • Rapporten en statistieken op te stellen, drukwerk te verzorgen en producten te ontwerpen;
 • Advertenties te plaatsen in apps, op websites en op sociale media.
Onderzoek en innovatie
We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden uitwisselen met partners zoals universiteiten en innovators. De partners met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van NMHK. De persoonsgegevens worden in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.
We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke opdracht.
Communicatie van persoonsgegevens naar het buitenland Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in het   buitenland   delen,   zorgen   we   altijd   voor passende
waarborgen om deze gegevens te beschermen. Voor landen
buiten de Europese Unie waarvan de lokale wetgeving en veiligheid als ontoereikend worden beschouwd, baseert NMHK zich onder meer op:
 • Het feit of het contract of transactie met u of een derde partij, in uw voordeel is;
 • Modelcontracten van de Europese Unie: deze bevatten standaardbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat het doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. Op uw vraag kunnen wij een kopie van deze clausules voorzien;
 • Transfert van gegevens noodzakelijk in het kader van het openbaar belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Privacy Shield: een overeenkomst ter bescherming van persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

5.Wat zijn uw rechten en hoe gaan wij daarmee om ?

Wij respecteren uw individuele rechten om te bepalen hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om:
 1. Het recht om informatie in te zien
U hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Daartoe dient u ons een brief te sturen samen met een recto/verso kopie van uw identiteitskaart. Wij zullen u een kopie bezorgen van de door ons gebruikte persoonsgegevens. Voor elke bijkomend gevraagde kopie hebben we het recht om u een redelijk bedrag aan te rekenen op basis van de administratieve kosten.
In bepaalde gevallen zullen wij u echter het recht van inzage van uw persoonsgegevens weigeren. Het kan nooit de bedoeling zijn commercieel gevoelige informatie of informatie die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek  vrij te geven. Binnen een redelijke termijn zal u geïnformeerd worden over de reden van de weigering en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen via één van onze kanalen.
Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat uw persoonlijke data steeds correct, bijgewerkt, volledig, relevant en niet misleidend zouden zijn. In dit verband is het mogelijk dat wij u vragen de juistheid van uw persoonsgegevens te bevestigen.
 1. Het recht op rectificatie
Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren. Als wij gegevens over u hebben gedeeld met derden en deze gegevens vervolgens zijn gecorrigeerd, worden deze derden daarvan op de hoogte gesteld.
 1. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking
U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door NMHK voor zij eigen legitieme doeleinden (bijvoorbeeld marketing). Wij nemen uw bezwaar in overweging en zullen de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten tenzij we gegronde en dwingende redenen kunnen voorleggen om de verwerking ervan te behouden.
U kan ook bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële berichten (per e-mail, post of telefoon) of het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden. Op elk ogenblik kan u zonder enige vereiste aangeven zo’n berichten niet meer te willen ontvangen. Dit kan op verschillende manieren:
 • Via    de      knop 'Uitschrijven’                  onderaan     elke commerciële e-mail;
 • Een mail sturen naar privacy@labri.be
 • Telefonisch via het nummer 013 52 17 51
U kan echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt in het kader van:
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voldoen aan contractuele verplichtingen tegenover u;
  1. Het     recht     om     bezwaar     te     maken     tegen geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op een automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens en die een aanzienlijke of juridische   invloed   kunnen   hebben op  u. In dergelijke gevallen kan u vragen om “een persoon” te laten beslissen.
Uw recht om bezwaar aan te tekenen en te betwisten kan worden beperkt als geautomatiseerde beslissingen om wettelijke redenen werden genomen.
 1. Het recht op beperkte verwerking
U hebt het recht ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken (gedurende de tijdspanne die NMHK nodig heeft om de verificaties inzake dit recht te doen), indien:
 • U van mening bent dat de informatie onjuist is of dat wij de gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.
In het geval NMHK uw gegevens niet langer nodig heeft, hebt u hebt het recht te vragen uw data voor een langere periode te bewaren zodat u ze kan gebruiken om uw rechten te vrijwaren in een juridisch geschil.
 1. Het recht gegevens over te dragen
U hebt het recht ons te vragen sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf. Dit geldt voor persoonsgegevens die we elektronisch verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen.
 1. Het recht op verwijdering
Behalve wettelijke uitzonderingen, kan u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen in onderstaande gevallen:
 • We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in;
 • U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen (dit geldt niet indien NMHK gegronde of dwingende redenen kan inroepen) of voor het versturen van commerciële berichten;
 • NMHK verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig;
 • Een wet van de Europese Unie of een lidstaat verplicht NMHK om uw persoonsgegevens te wissen.
 • Het recht om een klacht in te dienen
U kan uw rechten uitoefenen via privacy@labri.be . NMHK streeft ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan dat tot een maand duren. In functie van de complexiteit en het aantal aanvragen kan de antwoordtermijn met twee maanden verlengd worden. NMHK zal u desgevallend informeren als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, evenals wat de reden voor de vertraging is en dit binnen de maand na ontvangst van uw vraag. In bepaalde wettelijke gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Indien wettelijk toegestaan, informeren we u op dat moment over de reden van afwijzing.
Als u nog meer informatie wenst of als u alsnog ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, kan u dit registreren via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

6.Uw verplichting om gegevens te verstrekken

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om als kredietgever en verzekeringsbemiddelaar onze wettelijke en bijhorende contractuele verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kunnen wij bepaalde krediet- en verzekeringsactiviteiten niet uitvoeren.
 1. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens? NMHK heeft              een intern beleid en hanteert minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. Deze worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. Meer specifiek en conform  de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures,               IT-beveiliging                    enzovoort)        zodat        de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, evenals de manier waarop deze worden verwerkt.
Bovendien zijn medewerkers van NMHK verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij – behalve in uitzonderingen - uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.
 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig  zijn  voor  het  doel  waarvoor  ze  oorspronkelijk  zijn
verzameld.    Na    die    periode   kijken    we naar   haalbare
oplossingen zoals archivering.
Als prospect zullen uw persoonsgegevens maximaal gedurende 1 jaar bewaard worden. Andere gegevens, zoals deze verzameld via opname van telefonische gesprekken, worden minder lang bewaard zoals vereist door de wet.
Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, moeten we ook rekening houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen (bijvoorbeeld de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld). We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden.
Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn – hij varieert naargelang de omstandigheden. Bijvoorbeeld, uw gegevens kunnen tot tien jaar nadat uw bankrekening werd gesloten of in het geval van gegevens over hypothecaire kredieten, zelfs dertig jaar lang worden bewaard.
 1. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring Deze privacyverklaring kan worden aangepast bij een wijziging  aan  de  wet-  en  regelgeving  en/of  aan  de wijze
waarop wij persoonsgegevens verwerken  binnen NMHK. Deze versie dateert van mei 2018 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. De meest recente versie is beschikbaar op www.labri.be . Elke wijziging aan de privacyverklaring zal via onze website en via andere kanalen gecommuniceerd worden.